program Začít spolu

 • Pro někoho „alternativní“, pro nás běžný způsob vzdělávání v programu Začít spolu dostal oficiálně zelenou s vydáním Rámcového vzdělávacího programu (2001), který je v souladu s hlavními cíli, obsahem, podmínkami programu.

  Filosofie školy je založena na mezinárodním programu Step by Step, který je v České republice známý pod názvem Začít spolu.

  • Začít spolu

   Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

  • Dvacetiletá praxe

   MŠ Beruška se do programu zapojila v roce 1995 (od roku 1994 se začal realizovat v ČR). Během tohoto období se pedagogický sbor neustále vzdělává, školí. Výsledkem 20letého snažení je vzdělávací koncepce, která se opírá o nepřeberné množství zkušeností, které mají pozitivní vliv na edukaci dětí.

 • Filozofický základ programu Začít spolu a jeho cíle

  Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám:
  sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce.

  Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:

 • 1) komunikaci
 • 2) spolupráci
 • 3) řešení problémů
 • Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti patří:

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
  • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.
 • Principy programu Začít spolu

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti

  – umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
  – stanovit pro každé dítě individuální plán
  – tématicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty
  – integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností a do celkového týdenního plánu

  Integrované učení

  – nadále pracovat v centrech aktivity, doplnit je vhodnými pomůckami, se kterými si mohou děti hrát, zkoumat je. Takto připravit podmínky pro integrované (celostní) učení.

  Podnětné prostředí

  – Souvisí s centry aktiv /CA/: domácnost – kuchyňka z reálného života; ateliér; dílna – vše „doopravdy“ – nejde o úraz, ale životní zkušenost; knihy a písmena; dramatizace; pokusy a objevy – např. analýza tiskárny; kostky; manipulační a stolní hry; voda a písek; hudba – počet CA záleží na velikosti třídy, každý den otevřený jiný počet CA), vč. ranního úkolu, pobytu venku, tělovýchovných aktivit. Všechna centra jsou založena na vědecké bázi, která zcela bezděčně rozvíjejí všechny druhy inteligence, založená na mnohočetných inteligencí podle Howarda Gardnera -jazykově-verbální (lingvistická), logicko-matematická, zvukově-hudební, tělesně-pohybová, vizuálně-prostorová, intrapersonální (emocionální), interpersonální (sociální) a přírodní.

  Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  – Vytvářet podmínky pro začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Důraz na účast rodiny

  – rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí
  – rodičům nabízet odbornou literaturu a pedagogickou konzultační poradnu
  – aktivní oboustranná spolupráce:
  individuální plány a 3leté portfolio (co se dítěti nejvíce povedlo, to si samo založí)
  notýsky (značí se průběžné pokroky dítěte; rodič může psát také)
  plyšová hračka na víkend domů

  Tématicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí

  – témata představují ucelenou, uspořádanou, logicky navazující řadu tematických bloků pro určitý časový úsek
  – plánováním zde rozumíme proces, kterými se budou děti zabývat a vychází z potřeb dětí
  – připravujeme na základě: aktivního zájmu a přání dětí; svých zkušeností; odborných znalostí; pozorováním