program Začít spolu

 • Pro někoho „alternativní“, pro nás inovativní způsob vzdělávání v programu Začít spolu dostal oficiálně zelenou s vydáním Rámcového vzdělávacího programu (2001), který je v souladu s hlavními cíli, obsahem, podmínkami programu.

  Webové stránky Začít spolu.
  Propagační video Začít spolu (současně pro MŠ a ZŠ).

  Filosofie školy je založena na mezinárodním programu Step by Step, který je v České republice známý pod názvem Začít spolu.

  • Začít spolu

   Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

  • Třicetiletá praxe

   MŠ Beruška F-M byla u zrodu programu Začít spolu (od roku 1995) a do této chvíle je aktivní propagátorem této inovativní linie vzdělávání. Výsledkem dlohodobého snažení je vzdělávací koncepce, která se opírá o nepřeberné množství zkušeností, které mají pozitivní vliv na edukaci dětí. Jsme modelovou školou pro tento program.

 • Filozofický základ programu Začít spolu a jeho cíle

  Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám:
  sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce.

  Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:

 • 1) komunikaci
 • 2) spolupráci
 • 3) řešení problémů
 • Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti patří:

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
  • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.
 • Principy programu Začít spolu

 • Společné vzdělávání pro všechny děti

  Podporujeme rozmanitost, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na různé kulturní a sociální prostředí, ze kterého přicházejí, a úroveň jejich aktuálních schopností. Budujeme vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi. Vytváříme jim prostor být samy sebou i příležitost ke vzájemné spolupráci.

  Aktivní zapojení dítěte

  Dáváme dětem prostor učit se vlastní činností a prožitkem. Zaměřujeme se na rozvoj jejich kompetencí. Nabízíme dětem příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů, od sebe navzájem, prezentovat své myšlenky, objevovat, experimentovat, užívat rozmanité strategie řešení problémů, týmově spolupracovat, svoje činnosti si plánovat a reflektovat. Chybu považujeme za přirozenou součást učení. Podporujeme vnitřní motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání, které je i pro nás nezbytnou cestou rozvoje.

  Učení v souvislostech

  Učení plánujeme a realizujeme v souvislostech a provázanosti se životem. Využíváme autentických situací a námětů, jejichž nositeli jsou samy děti. Chceme, aby porozuměly světu, ve kterém žijí, a uměly jej kriticky reflektovat. Učení v souvislostech podporujeme časovou a organizační strukturou dne. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích, v podnětném učebním prostředí uspořádaném do center aktivit.

  Rodiče a komunita vítanými partnery

  Vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a širší komunitou. Nabízíme jim různé formy spolupráce, možnost aktivně se podílet na chodu školy, zapojit se do vzdělávání dětí i budovat vztahy mezi sebou navzájem. Otevřenou komunikaci a spolupráci s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.