program Začít spolu

 • Pro někoho „alternativní“, pro nás běžný způsob vzdělávání v programu Začít spolu dostal oficiálně zelenou s vydáním Rámcového vzdělávacího programu (2001), který je v souladu s hlavními cíli, obsahem, podmínkami programu.

  Propagační video Začít spolu (současně pro MŠ a ZŠ).

  Filosofie školy je založena na mezinárodním programu Step by Step, který je v České republice známý pod názvem Začít spolu.

  • Začít spolu

   Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

  • Dvacetipětiletá praxe

   MŠ Beruška se do programu zapojila v roce 1995 (od roku 1994 se začal realizovat v ČR). Během tohoto období se pedagogický sbor neustále vzdělává, školí. Výsledkem 25letého snažení je vzdělávací koncepce, která se opírá o nepřeberné množství zkušeností, které mají pozitivní vliv na edukaci dětí. Jsme modelovou školou pro tento program.

 • Filozofický základ programu Začít spolu a jeho cíle

  Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám:
  sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce.

  Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:

 • 1) komunikaci
 • 2) spolupráci
 • 3) řešení problémů
 • Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti patří:

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
  • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.
 • Principy programu Začít spolu

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti

  – umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
  – stanovit pro každé dítě individuální plán
  – integrovat individuální cíle dětí do obvyklých denních činností a do celkového týdenního plánu (tzv. individualizace)
  – tématicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty
  – „POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“

  Integrované učení

  – plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí.
  – témata představují ucelenou, uspořádanou, logicky navazující řadu tematických bloků pro určitý časový úsek, která mezi sebou souvisejí.
  – učení v souvislostech.
  – propojení s reálným životem.
  – pracovat v centrech aktivity, doplnit je vhodnými pomůckami, se kterými si mohou děti hrát (pracovat), zkoumat je.

  Podnětné prostředí

  – souvisí s centry aktiv /CA/: domácnost – kuchyňka z reálného života; ateliér; dílna – vše „doopravdy“ – nejde o úraz, ale životní zkušenost; knihy a písmena; dramatizace; pokusy a objevy – např. analýza tiskárny; kostky; manipulační a stolní hry; voda a písek; hudba.
  – počet CA záleží na velikosti třídy, každý den otevřený jiný počet CA), vč. ranního úkolu, pobytu venku, tělovýchovných aktivit.
  – CA jsou založena na vědecké bázi, která zcela bezděčně rozvíjejí všechny druhy inteligence, založená na mnohočetných inteligencí podle Howarda Gardnera -jazyková, logicko-matematická, hudební, pohybová, prostorová, intrapersonální (emocionální), interpersonální (sociální) a přírodní.

  Společné vzdělávání (inkluze)

  Vytvářet podmínky pro začlenění dětí různého
  – etnického původu,
  – náboženského vyznání,
  – rodinného zázemí a kultury
  a v neposlední řadě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (nadané, vývojové poruchy, různá postižení, atp.)

  Důraz na účast rodiny, partnerství

  – rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí.
  – rodičům nabízet odbornou literaturu a pedagogickou konzultační poradnu.
  – aktivní oboustranná spolupráce:
  * individuální plány ke každému dítěti
  * notýsky (značí se průběžné pokroky dítěte; rodič může psát také)
  * plyšová hračka na víkend domů
  * semináře pro rodiče
  * výpomoc nejrůznějšího charakteru (suroviny, materiál, besedy, osobní účast)