zápisy dětí včetně kritérií

 • Zápisy ve školním roce 2021/2022

  • v případě, že nebude Covid-19 narušovat organizaci zápisů, tak  9. – 10. 5. 2022
  • v případě, že bude Covid-19 narušovat organizaci zápisů, tak 2. – 16. 5. 2022
  • jakmile uzraje čas, budete více informováni 🙂

  ZÁPISY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

  Vážení rodiče, letošní zápisy budou opět výjimečné. Prosíme, čtěte pozorně následující řádky.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v důsledku onemocnění COVID-19 doporučení k organizaci zápisů v květnu 2021 (účast na předškolním vzdělávání pro následující školní rok 2021/2022). Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, případně dle individuální dohody s ředitelem MŠ tak, aby bylo zamezeno vyšší koncentraci osob v prostorách školy.


  Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, v maximálně možném časovém rozmezí:

  • od 2. května 2021 do 16. května 2021 (ve všech těchto dnech přijímáme přihlášky).

  Co potřebujete, abyste měli podanou žádost v pořádku:

  • přihlášku (viz níže Žádost o přijetí do MŠ)
  • formulář „Vyjádření k podkladům a nahlížení do spisu“ (ke stažení ZDE)
  • Vyjádření lékaře (viz níže – nepotřebují děti, které mají 5 let do 31. 8. 2021, čili předškoláci)
  • kopii rodného listu dítěte (ofocený, bez nutnosti ověření)

  Přihlášku, formulář Vyjádření k podkladům a Vyjádření lékaře si můžete vytisknout nebo vyzvednout ze speciálního boxu (rouře) umístěného na plotě MŠ od 26. 4. 2021, 12 hodin.


  Podání žádosti 

  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Respektujte, prosím, termín podání žádosti, a to v období od 2. do 16. května 2021. Pořadové číslo žádosti nerozhoduje.

  1. Do datové schránky školyfq2v3jx
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu beruska@msberuska.cz (nelze jen poslat prostý email!).
  3. Poštou (chcete-li mít nezvratný důkaz, že jste přihlášku skutečně odeslali, doporučujeme doporučenou poštou na adresu ředitelství MŠ).
  4. Osobním podáním na budově, kde své dítě hlásíte (Lipina či Olbrachtova):
  • Vhozením žádosti do schránky (na plotě u vstupu do areálu školy).
  • V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné eliminovat vyšší koncentraci pohybu osob v prostorách školy. Proto je nutností nejdříve kontaktovat ředitele MŠ Martina Kocura – tel. 736 769 363 (Nad Lipinou) nebo vedoucí učitelku odloučeného pracoviště – Olbrachtova (Irena Hrnečková, tel. 736 769 253) pro další postup. 

  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobní účastí a podpisem.


  Doložení řádného očkování dítěte

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (5 let do 31. 8. 2021).

  Vedle doložení dokladu o očkování (formulář Vyjádření lékaře) nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


  Registrace žádostí / výsledek přijímacího řízení

  Po obdržení Vaší žádosti (jakoukoliv formou výše uvedenou) Vám zavoláme (nejpozději do 3 pracovních dní) a sdělíme registrační číslo, pod kterým bude probíhat identifikace Vašeho dítěte. Následné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bývá zpravidla zveřejněno do 14 dní  od ukončení zápisu (web MŠ, vývěska před budovou MŠ), ze zákona máme 30 dní. Mimo zveřejnění výsledku výběrového řízení bude všem zákonným zástupcům (myšleno jednomu na přihlášce) voláno a sdělen výsledek (Nad Lipinou – ředitel, Olbrachtova – vedoucí učitelka). MŠ Beruška F-M si zakládá na partnerském přístupu od prvopočátku spolupráce.


  D A L Š Í   I N F O R M A C E:

  Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

  Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

  Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle §34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

  Povinné předškolní vzdělávání

  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (čili, když dítě dosáhne 5 let do 31. 8.). V takovém případě se zákonný zástupce musí zápisu zúčastnit (ve spádové MŠ nebo i jiné), ať už bude jeho výsledek jakýkoliv.

  Spádovost MŠ určuje zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek, více v odkaze ZDE.

  • V rámci zápisů se mohou do mateřské školy hlásit i „nespádové“ děti (platí obecně). V našich kritérií spadají do bodu 5, což není úplně optimální :), ale i tak lze předpokládat, že budou některé přijaty. Čím dříve jsou děti narozené, tím větší šance k přijetí je. V letošním roce bereme o poznání více dětí než v minulosti, třeba se na Vás štěstí usměje. Těšíme se u zápisů 🙂

   


  KRITÉRIA PŘIJETÍ, řazeno sestupně (v průběhu dubna může dojít k drobným úpravám):

  1. DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE 5. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ OBLASTI (povinná školní docházka) s přednostním vzetím sourozence dítěte, které již uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním roce v MŠ Beruška F-M.
  2. DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE NEJMÉNĚ 4. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ OBLASTI s přednostním vzetím sourozence dítěte, které již uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním roce v MŠ Beruška F-M.
  3. DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE NEJMÉNĚ 3. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ OBLASTI s přednostním vzetím sourozence dítěte, které již uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním roce v MŠ Beruška F-M.
  4. DÍTĚ, KTERÉ MÁ SOUROZENCE, KTERÝ JIŽ USKUTEČŇUJE A TAKÉ BUDE USKUTEČŇOVAT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE V MŠ BERUŠKA F-M A SOUČASNĚ DOSÁHNE 3 LET NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU, VE KTERÉM JE PŘIJATO.
  5. DÍTĚ A JEHO DATUM NAROZENÍ bez nutnosti přihlížení ke spádovosti (priorita přijetí starších dětí, nejmladší do 3 let – nejpozději však do konce září školního roku, ve kterém je přijato).

   

  Jak to u nás vlastně vypadá? Podívejte se na fotky: INTERIÉR x EXTERIÉR

  Počet přijímaných dětí: 31 dětí (budeme zpřesňovat v závislosti na odkladech školní docházky a podpůrných opatřeních)

  MŠ Beruška F-M je otevřená všem, kterým není jedno, jak kvalitní základna pomyslné pyramidy osobnosti dítěte bude vystavěna. Děkujeme „našim“ současným nebo bývalým rodičům za reflexi  naší práce (citace níže):

  „MŠ Beruška se liší svým přístupem již v době před zahájením předškolní docházky. Při výběru této MŠ jsem měla již od začátku jasno. Navštívili jsme se synem 2 MŠ ve dni otevřených dveří. Na naše otázky jsme získávali odpovědi typu „nevíme“, „možná jo“, „však uvidíte“, „ne, to nepůjde“. V MŠ Berušce jsme dostávali naopak konkrétní a jasné odpovědi. Navíc jsme ocenili možnost navštívit školku se synem ještě před zápisem. Oceňujeme  s manželem osobní a partnerský přístup (to, co je někde pouhou frází, tak zde je to realita). Jsem strašně moc ráda za možnost překročit práh třídy a plnit tak se synem ranní úkol. Syn  se lehčeji odpoutá od nás rodičů a vpluje mnohem přirozeněji do dění ve třídě. Navíc vidí pohodovou komunikaci mezi rodiči a pedagogy, což mu přidá na pocitu bezpečí. Mám na srdci tolik chvály, že i papír by byl málo. Vy ale jistě víte, že svou práci děláte dobře. Už jen to, že se k vám každoročně hlásí tolik dětí, tak to mluví za vše. Buďte stále tak skvělí! :)“

  Ke stažení:
 • Dovysvětlení k Žádosti o přijetí do MŠ (přihlášce):
  • s datem nástupu: pište prosím 1. 9. 2021
  • s docházkou: máte možnost psát polodenní (dítě bude výhradně jen do oběda, bez výjimky) nebo celodenní (dítě může odcházet stejně tak po obědě jako po odpolední části v MŠ, variabilní, doporučujeme). Za obě možnosti docházky se platí totožné školné, stravné. 
   
  Co by  mělo vaše dítě zvládat před nástupem do školky?
  1. Znát své jméno a příjmení.
  2. Umět si vyčistit zuby.
  3. Používat toaletu (pleny jsou nepřípustné).
  4. Spolupracovat při oblékání, svlékání.
  5. Umět si říct, co chce nebo potřebuje.
  6. Držet lžíci a umět se najíst.
  7. Při jídle sedět u stolu.
  8. Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
  9. Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
  10. Vysmrkat se a používat kapesník.
  11. Umět pít z hrnečku a skleničky.
  12. Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku. 

  Výše uvedené je potřeba brát jako ideální stav. Všichni víme, že svět není ideální, tak to mějte prosím na paměti i u těchto 12 bodů. V každém případě se počítá s tím, že paní učitelka dětem pomůže a tyto dovednosti bude u nich prohlubovat. Je ale velmi důležité, aby rodič chtěl spolupracovat. A to nejen při samotné docházce dítěte do MŠ, ale už dávno předtím, než dítě do školky nastoupí. Nezapomínejte prosím, vaše dítě se má do školky těšit 🙂 Více v kapitole níže.

  První den ve školce (adaptační režim)

  Doporučujeme přečíst, začátek odkazu je trochu nuda, ale pak se to pěkně rozjede … 🙂 Odkaz ZDE.

  Devatero před nástupem do školky
  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
  2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu z domu láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
  3. Veďte dítě k samostatnosti – v hygieně, oblékání, jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest). Vyhněte se výhrůžkám typu „ když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte narychlo a tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáčka, šátek, fotku).
  7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě, chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi rychle vycítit vaši nerozhodnost, obavy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
  9. Dodržujte adaptační program. V případě individuálních potřeb dítěte si promluvte s učitelkou o cestě vzdělávání vašeho dítěte.

  Nemoci při nástupu do školky

  „Nemoci ze školky jsou určitým způsobem vhodné i potřebné,“ říká primář dětského oddělení Jan Boženský (Vítkovická nemocnice, a.s.) a na posilování imunity spíše než preparáty doporučuje zeleninu a ovoce, přiměřený pitný režim a pravidelný pohyb v přírodě (ne v nákupních centrech).

  Možná to také znáte. Jen co vaše dítě nastoupilo do školky, je neustále nemocné. „V těchto případech rodičům říkám, že je to naprosto přirozené. Snažím se jim vysvětlit, že se tady dítě dostává do styku s novými infekcemi a jejich imunitní systém se učí na ně reagovat. A zcela očekávaně jsou děti častěji nemocné. Mnohem důležitější než podávání velkých dávek vitamínů je nechat dítě dostatečnou dobu po infekci mimo „rizikový“ dětský kolektiv,“ míní primář dětského oddělení Jan Boženský.

  Co je to imunitní systém a jak funguje? Proč dostává „zabrat“ nejvíce právě na podzim a v zimě? 

  Imunitní systém je velmi složitý mechanismus obrany našeho těla proti zevním cizorodým látkám, ale i proti vlastním „špatným“ buňkám. Jeho porucha se pak může projevit častými infekcemi, alergií či autoimunitními nemocemi. Neplatí, že by imunitní systém dostával „zabrat“ jen na jaře a na podzim, ale je pravdou, že je to období, kdy si nejčastěji všimneme, že ho máme. To, že občas onemocníme, ještě neznamená jeho poruchu, ale výsledek setkání našeho imunitního systému s novým typem viru či bakterie.

  TIP: Kolik dětských nemocí je „normálních“?

  Jak se buduje imunitní systém u dětí? Je dán více geneticky, nebo naopak životním stylem? 

  Jednu část imunitního systému částečně dědíme po rodičích (vrozenou nespecifickou imunitu) a tu druhou část (specifickou imunitu), která se musí většině svých funkcí naučit, si pak každé dítě vytváří samo. Tento systém vyzrává v průběhu celého dětství a je pravdou, že špatným životním stylem pak můžeme vývoj i funkci celého systému narušit.

  Co tedy pro správné fungování imunitního systému dětí můžeme udělat? A jaké chyby naopak děláme? 

  Základní chybou je, že nerespektujeme přirozený průběh nemoci. Chceme, aby naše děti byly pořád zdravé, a máme pocit, že je neustále nutné jejich imunitní systém posilovat. A každý podzim jsme velmi překvapeni, že to tak úplně nefunguje. Imunitní systém (specifická imunita) se učí reagovat na nové podněty a na to učení potřebuje čas. A taky dělá chyby. Tak jako žák v autoškole potřebuje čas a trénink k získání řidičských dovedností, tak i dětská imunita potřebuje čas (i ty nemoci) k získání potřebných schopností. Velké a rychlé auto pak ze žáka autoškoly neudělá pilota Formule 1 a i tolik propagované preparáty na posílení imunity ji nedokáží v tomto období výrazně zlepšit. Takže bychom měli dát imunitnímu systému dostatečný čas na regeneraci a dbát na jeho zdravý vývoj po celý rok.

  Přečtěte si: Jak posilovat imunitu? Příjemně a celoročně

  Někdy se stává, že dítě nebývá příliš nemocné, ovšem po nástupu do školky je naopak nemocné doslova pořád…

  V těchto případech rodičům říkám, že je to naprosto přirozené. Snažím se jim vysvětlit, že se tady dítě dostává do styku s novými infekcemi a jejich imunitní systém se učí na ně reagovat. A zcela očekávaně jsou děti častěji nemocné. Mnohem důležitější – než podávání velkých dávek vitamínů – je vhodné nechat dítě dostatečnou dobu po infekci mimo „rizikový“ dětský kolektiv.

  Myslíte si tedy, že nemoci ze školky jsou „nutné“ a „prospěšné“? Posilují nemoci ze školky imunitu? 

  Ano, určitým způsobem jsou vhodné i potřebné. Je zcela přirozený nárůst těchto nemocí po zahájení docházky do kolektivního zařízení. Vyjma dětí se závažnou poruchou imunity se dětská imunita naučí potřebné dovednosti a frekvence infektů se upraví.

  Někdy se vyzdvihuje i role probiotik v posilování imunity. Jak významnou roli jim přisuzujete? Jak fungují?

  Definice probiotik se stále vyvíjí a jedna z posledních označuje za probiotika ty živé kultury, které když budeme pravidelně užívat v přiměřeném množství, tak příznivě ovlivní náš zdravotní stav. Jinak řečeno, vhodná a kvalitní probiotika příznivě ovlivní fungování střevní mikroflóry a tím zlepší nejen trávení a vstřebávání živin, ale mohou pomoci i k úpravě imunitních reakcí celého organismu. Probiotika tak přispívají k harmonizaci střevního „ekosystému“ a následně velmi citlivě a přirozeně modulují imunitní reakce a to nejen dětského organismu.

  Jaké jsou přirozené zdroje probiotik a stačí k pokrytí potřebné dávky? Doporučujete je užívat i formou doplňků stravy? Případně jak často? 

  Ano i ne. Pokud je strava naše i našich dětí pestrá, tak bychom mohli říci, že není důvod podávat probiotika ve formě doplňků stravy. Doporučená minimální denní dávka zeleniny pro dospělého člověka je v naší zemi čtyři sta gramů. Ruku na srdce, kolik zeleniny jste snědli včera? A tak je to i s probiotiky. Pokud budeme jíst každý den kvalitní bílé jogurty či jiné zakysané produkty, budeme přijímat vhodná prebiotika (to jsou nezbytné živiny pro probiotika), nebudeme používat nadbytek konzervačních látek či antibiotik, tak nemusíme využívat probiotika v tabletách či sirupu. Dnes máme několik kvalitních (vědecky dobře prozkoumaných) probiotik, která nám mohou přinést mnoho benefitů. Když budu mluvit za sebe, kvalitní probiotika užívám pravidelně a na dovolenou si kromě pasu a platební karty balím vždy krabičku s probiotiky.

  Čtěte téma: Probiotika ke každým antibiotikům

  Doporučujete na podzim a v zimě zařadit i nějaké další doplňky stravy pro posílení imunity? 

  Trochu bych „protestoval“ proti preparátům na posílení imunity. Je potřeba myslet na zdraví po celý rok, jíst dostatek zeleniny a ovoce (Stoná vaše dítě často? Upravte mu jídelníček), přiměřeně se pohybovat, nekouřit a nebýt obézní. Pak nebudeme muset na podzim podléhat falešným doporučením, že je nezbytné do sebe dostat velké dávky vitamínu C a zinku, extraktů z různých exotických kořenů či bylin, popíjet litry čaje s medem a sypat si do každého jídla lžíci kurkumy. Je možné si také přečíst v prestižním ženském časopisu doporučení, že dávka vitamínu C je tisíc miligramů denně a když na vás „něco leze“ je vhodný gram každé tři až čtyři hodiny. Takové doporučení jsou již pro naše zdraví nebezpečné, protože správná doporučená denní dávka vitamínu C je kolem sta miligramů a pět až šest gramů tohoto vitamínu za den nám může v ledvinách způsobit ledvinové kameny. Užívání velkých dávek vitamínů a potravinových doplňků nám může způsobit závažné zdravotní potíže. Takže na podporu imunity bych v období zvýšeného výskytu infekcí doporučil navýšit příjem čerstvé zeleniny a ovoce (ale i kyselé zelí není špatně), udržet přiměřený pitný režim a pravidelný pohyb v přírodě (ne v nákupních centrech).

  ZDROJ: ZDE


  Beseda se třemi vynikajícími lektory
  • odkaz na besedu níže je spíše určen pro pedagogy, ale každý rodič by měl být tak trochu pedagog, proto, máte-li čas na shlédnutí, doporučujeme:

  „Máme radost, že vám můžeme nabídnout unikátní setkání se třemi vynikajícími lektory: Marek Herman, Jiří Halda a Honza Svoboda patří dnes už takřka k lektorským legendám předškolní pedagogiky a na naši konferenci se s nimi budete moci setkat ve velkorysém časovém formátu: poprvé na jednom místě, poprvé společně na jedné přednášce! Nikam se nebude chvátat, nikam se nebude spěchat, na všechno bude dost času. Marek , Jirka a Honza mají pro vás připraveny neuvěřitelně zajímavé informace o radostech a strastech výchovy malých dětí. Jaké? Nechte se překvapit. Už se těšíte? Bude to výživné, bude zajímavé, bude to… zážitek!!! … a teď vážně: Nabízíme setkání se třemi lektory, kteří se zaměřují na pedagogiku dětí do šesti let: mají zkušenosti z praxe a také v praxi pomáhají řešit nejrůznější problémy a obtíže. Díky dlouholeté lektorské činnosti napříč ČR umí inspirovat také přenosem zkušeností jiných. Marek, Jiří a Jan mají společné to, že se pedagogice věnují se sympatickým zaujetím a touhou přijít věcem na kloub. Nabídnou vám svoje zkušenosti, případové studie, výsledky odborných výzkumů. A také budete překvapeni, jak velký prostor bude věnován Vašim konkrétním otázkám z praxe nebo osobního života, na které dostanete jasné a konkrétní odpovědi.“

  ODKAZ: ZDE