motýlek přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Motýlek

  Paní učitelky:
  • Jana Škarabelová
  • Drahomíra Čecháková

  Asistent pedagoga:

  • Alena Fojtíková

  Mailové spojení:

   

 • Jediná věc, která se dá v životě změnit, je budoucnost.
  Jan Mühlfeit

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2020-2021

  Opěrným bodem pro vzdělávání dětí bude Školní vzdělávací program „Klíč k labyrintu světa“.  Již druhým rokem s dětmi hledáme cestu k poznání pomocí klíčů, které otvírají kouzelná dvířka. Tato dvířka nás opět zavedou do různých oblastí, o kterých děti přemýšlejí, na nějž se často ptají nebo které si přejí navštívit či prozkoumat. U dětí se budeme snažit podporovat jejich silné stránky, a tak budovat vlastní sebeúctu, zároveň také úctu k druhým lidem a všemu živému.

  Děti budou povzbuzovány ke

  • spolupráci,
  • kreativitě,
  • chápání souvislostí,
  • zodpovědnosti za vlastní rozhodování,
  • k samostatnému hledání
  • a nalézání řešení.

   

  „Když dělám věci, které mám rád, jsem šťastný.

  Když dělám věci, při kterých jsem šťastný, dělám je dobře.

  Když dělám věci dobře, zažívám vnitřní pocit úspěchu a chápu smysl života.“

   

  Spolu s dětmi se budeme snažit vytvořit bezpečný prostor pro vlastní sebepoznání, zkoumání toho, co má kdo uvnitř, objevování a posilování osobních talentů a silných stránek dětí.

  Děti budou vedeny k tomu, nebát se chybovat a považovat chybu za okamžik, od kterého se děje velký přerod, vnímat chybu jako impuls, že cesta, kterou šly, nebyla správná a je třeba zkoušet cestu jinou. Sebepoznání také zahrnuje orientaci ve vlastních emocích a učení se tyto emoce přiměřeně zvládat.

  Interdisciplinární (mezioborové) pojetí třídního vzdělávacího plánu pak umožní učení prostřednictvím asociací, během kterých si děti mohou získané informace porovnat s vlastními zkušenostmi. Děti budou vedeny ke kladení otázek, třízení a hodnocení získaných informací, k tvorbě vlastního názoru a následně postoje. Témata integrovaných bloků plánu budou vybírána na základě zájmu a potřeb dětí, s ohledem na rozvoj kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu.